"Да бъдем равни с другите европейски народи,
зависи от нашите собствени, задружни сили"

Васил Левски

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ
в 50-то ОУ „Васил Левски”
кв. Драгалевци гр. София
за учебната 2013 - 2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
Във връзка със заповед РД 09-611/18.05.2012г. на МОМН, на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 41 от Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и науката, от 01.10.2012г. в 50-то ОУ „Васил Левски” стартира кампания за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз между и учениците.
Въвеждането на общ механизъм за противодействие на тормоза се налага от разбирането, че реален напредък за справяне с насилието може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КАМПАНИЯТА

1.Да се разширят знанията на ученици, учители и родители за същността и последствията от психическия тормоз, да се създаде атмосфера на доверие и толерантност в училище, да бъдат сведени до минимум проявите на тормоз и насилие.
2.Да се повиши чувствителността към проявите на насилие и тормоз, като се създаде атмосфера, в която учениците свободно да говорят по темата, да търсят помощ, да разпознават признаците на тормоз и активно да се включат в мероприятията за противодействието му.
3.Да се привлекат всички органи на общността – семейството, местната власт, специализираните служби , имащи отношение към учебно-възпитателния процес.
4.Да се синхронизират действията на педагогическия персонал, чрез създаването на единен стъпков механизъм с ясни предписания за действие при привеждане в употреба и използване на механизма в практиката.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КАМПАНИЯТА

1.Дефиниране елементите на училищната компетентност и създаване на координационен съвет за планиране, проследяване и координиране усилията за справяне с тормоза.
2.Разработване алгоритъм за оценка на проблемното поведение (тормоз) и процедура от единни и съгласувани стъпки за действие.
3.Изследване на проблема и изготвяне оценка за състоянието на взаимоотношенията между учениците на междуличностно и групово ниво.
4.Разработване и въвеждане на превантивни мерки и мероприятия за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище (на нива: клас/паралелка; училище; общност) с просветителско, възпитателно, дидактично съдържание и цели.
5.Провеждане на мероприятия за осъзнаване и оценка нивото на училищен тормоз, и адаптиране план-програмата към конкретните условия във всеки клас и особеностите на училището като цяло.
6.Координиране на съвместни мероприятия и въвличане в кампанията на външни структури, ангажирани с проблемите на училището (училищно настоятелство, общински органи и др.)

І. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОРМОЗА?

 
Тормозът  е аспект на агресивния стил, пренебрежение  към правата на другите, обезценяване на причиненото страдание, което повишава риска от асоциално поведение (бягство от вкъщи, кражби, участие в банди, проблеми с полицията, употреба на алкохол и дрога).
По правило едно лице е тормозено, когато е изложено на продължителни и повтарящи се отрицателни действия от едно или повече лица. С други думи, тормоз е, когато някой постоянно и нарочно казва или причинява неприятни неща на друг, който не може да се защити сам.
 
Според определението, тормозът се характеризира със следните три обстоятелства:
 
*действието е отрицателно и съзнателно;
*действието е повтарящо се и продължава във времето;
*участниците в действието не се равнопоставени по отношение на силите.
 

Отрицателно, съзнателно действие

 
Действието е отрицателно и съзнателно, тъй като лицето нарочно упражнява физически или психически тормоз над друго лице посредством физически контакт, думи, игнориране или по друг начин.
Тормозът се случва без никаква явна провокация от страна на жертвата. По-скоро децата, които тормозят обикновено поемат инициативата и търсят такива, които са по-слаби от тях, за да проявят агресията си. Независимо дали децата, които тормозят другитеси дават напълно сметка или не за въздействието на тормоза, те във всеки случай разбират, че това което правят е неприятно за другите.
 
 

Повтарящо се  и продължава във времето

 
Когато тормозът се определя като повтарящо се действие, целта е да се изключат несериозните еднократни или случайни действия. Трябва да се има предвид обаче, че децата, които имат склонност да тормозят другите са много умели в прикриването на поведението си, а а тези, които са обект на тормоз често се притесняват да споделят и признаят случващото се пред възрастен, или по-лошо – нямат доверие, че споделяйки тормозът ще бъде прекратен.
 

Действие при което има неравнопоставеност на силите

 
Реалната или предпологаемата неравнопоставеност на силите има различни измерения. Детето, което е тормозено може да е физически по-слабо, или да си мисли, че е по-слабо, от това, което го тормози. Може също да е едно срещу много.
 

Видове и форми на тормоз

 
Тормозът има различни проявления и форми. Обикновено говорим за физически и психически тормоз, като психическият може да приеме следните форми:
*вербален тормоз;
*изолация чрез социално изключване;
*тормоз чрез разпространяване на лъжи и слухове по адрес на жертвата;
*отнемане на пари или отнемане и повреждане на вещи;
*принуждаване към извършване на нежелани действия;
*тормоз на етническа или расова основа;
*кибер тормоз;
*сексуален тормоз
 
Тези форми на тормоз имат две разновидности – пряк и непряк тормоз. Прекият тормоз включва преки атаки срещу жертвата. Физическият тормоз обикновено е пряк и се изразява в блъскане, ритане, скубане, щипане и др. Типичен пример за пряк психически тормоз е вербалния тормоз, чрез обидни и унижаващи коментари или отправянето на заплахи и принуждаването към нежелани действия. Непрекият тормоз се изразява в по-прикрити действия, при които тормозеният не винаги разбира кой е извършителят. Типичен пример за това е социалната изолация и изключването от групата, разпространението на слухове и лъжи, за да се дискредитира тормозеният и другите да не го/ я харесат.
 

Факторите, които провокират жестокост в ученическата общност са : 

 
Description: BD21299_  Вътреличностната агресивност на самите ученици, зависеща от
индивидуалните им особености. Тя се обостря по време на кризата на
юношеския период.;
Description: BD21299_  Предшестващ жизнен опит на учениците ,свързан с проява на агресия и
насилие или наблюдаване на подобни действия;
Description: BD21299_  Непознаване на методи за ненасилствено разрешаване на конфликти;
Description: BD21299_  Традиции в училищната общност, провокиращи и стимулиращи агресия и
насилие;
Description: BD21299_  Драстична промяна в ценностната система, при която стойности като
солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие са изтласкани
на заден план.
 

Характерни черти на участниците в ситуация на тормоз – основни тенденции

 
Децата, които са подложени на тормоз могат да се разделят на две основни групи:
 
*пасивни или подчиняващи се тормозени, които са само тормозени;
*провокативни тормозени, които са едновременно прицел на тормоз и извършители на тормоз.
 

Пасивни или подчиняващи се жертви

 
Това са деца, които са подложени на тормоз, но в отговор те самите не тормозят, нито предизвикват по някакъв начин тормоза. Те не приемат тормоза, а просто не реагират на него с агресия.
 
*обикновено те са тихи, внимателни, чувствителни и лесно се разплакват;
*те са несигурни и нямат самочувствие или имат отрицателно отношение към себе си;
*ако са момчета, те често са физически по-слаби от съучениците си и не обичат да се бият;
*имат малко приятели или нямат приятели изобщо;
*страхуват се да не бъдат наранени или сами да се наранят;
*по-лесно им е да общуват с възрастни – родители, учители – отколкото с връстниците си;
 

Провокативни жертви

 
Към тази група спадат малка част от потърпевшите на тормоза – не повече от 20%. Тези деца обикновено едновременно понасят и упражняват някаква форма на тормоз. Те изпадат в депресивни състояния, биват изключвани от групата, липсва им самочувствие и се чувстват отритнати от връстниците си. При тях има обаче и прилика с децата, които упражняват тормоз. Те се опитват да тормозят по-слабите от тях, въпреки че не са така ефективни, както чистите извършители на тормоз.
 
*тези деца често са темпераментни и се опитват да си върнат, когато са нападани или тормозени, но обикновено без особен успех
*обикновено те са възприемани като неприянти и досадни;
*някои от тях са хиперактивни и импулсивни и трудно се съсредоточават;
*поради тяхното често дразнещо поведение, те обикновено не са харесвани нито от връстниците си, нито от възрастните, включително и от учителите;
 

Деца, които тормозят други деца

 
Тези деца имат силна склонност към доминиране и потискане на другите деца, към самоутвърждаване със сила и заплаха.
 
*ако са момчета, те често са физически по-силни от приятелите си и от жертвите;
*често са темпераментни, импулсивни и не признават пречки и забавяне;
*трудно се съобразяват с каквито и да било правила;
*те са студени и безочливи и рядко проявяват съчувствие към тези, които са тормозени;
*често са агресивни по отношение на възрастните, както към учителите, така и към родителите;
*умеят много добре да излизат от трудни ситуации;
 
Често се приема, че зад твърдият външен вид, тормозещите всъщност са несигурни и тревожни деца, но изследванията рядко потвърждават това мнение. По-скоро е обратното: тормозещите много рядко са тревожни и несигурни в себе си и в повечето случаи имат много добро самочувствие. Популярността на тормозещите сред съучениците им е много разнообразна. Някои от тях са популярни, други не са, но повечето са средно популярни. „Главният” тормозещ, обикновено има около себе си група от 2-3 приятели, които го / я подкрепят и следват и които често са участници в тормоза. Популярността на тормозещите намалява в по-горните класове, но въпреки това те никога не достигат до нивото на ниска популярност на жертвите.
 

Мотиви и причини за тормоза

 
Опитът и изследванията показват три частично свързани мотива за тормоз:
 
*децата, които упражняват тормоз имат силна нужда от надмощие и власт, те обичат да се налагат и контролират другите;
*децата, които упражняват тормоз изпитват задоволство от това, че причиняват болка и неприятности на другите деца. Отчасти това може да се дължи на семейната среда, която развива връждебното отношение у детето;
*децата, които упражняват тормоз често получават материално и психологическо удовлетворение от своето поведение. Например те могат да принудят жертвите си да им ададат пари или други ценни вещи или да ги накарат да откраднат нещо за тях.
 
 
 
 
 
 
 

Групови механизми, улесняващи тормоза

 
Тормозът често е групово явление, което може да повлияе и на други деца по различен начин. Понякога почти всички ученици от даден клас са замесени в ситуацията на тормоз. Това най-често се случва, когато под прицел е т.нар. „провокативна” жертва. Това обяснява защо иначе положителното и приятелски настроени деца, които обикновено нямат никакви агресивни склонности, в дадени ситуации участват в тормоза. В общия случай, „движещата сила” на тормоза се състои от групичка от 2-3 деца, често с отрицателно настроен лидер. Много рядко децата споменават, че са тормозени от едно единствено дете.
 

Групови механизми, които оказват влияние върху ситуациите на тормоз:

 

Социално влияние

 
Някои деца могат да се повлияят и да участват в тормоза, ако водачът в ситуацията е популярна личност, или някой, на когото те се възхищават. Тези, които могат да бъдат „заразени” често са деца, които не са сигурни в себе си, които мислят, че така ще се утвърдят сред връстниците си;
 

Отслабване на естественото отхвърляне на агресивните тенденции

 
Ако  учителите или другите ученици се опитат да спрат тормоза, тормозещия или тормозещите, се чувстват горди от постъпката си и „победата” над жертвата. Това може да допринесе за отслабването на задръжките срещу агресивното поведение сред „неутралните” деца и може да ги накара да се включат в тормоза.
 
 

Намалено чувство за индивидуална отговорност

 
Проблема се отнася до това, че човек се чувства по-малко винове и по-малко отговорен, когато наблюдава нападението или друг вид агресия, заедно с други свидетели. Всъщност в дадена ситуация, колкото повече са зяпащите, които невъзмутимо наблюдават , толкова по-малки са шансовете някой да се намеси в опит да прекрати случващото се. По този начин иначе добри, но може би лесно влияещи се от другите деца, могат да участват от време на време в ситуации на тормоз, без особени угризения на съвестта.
 

Постепенни промени във възприятията на жертвата – виктимизация

 
В следствие на постоянните атаки и безцеремонни коментари, жертвата постепенно започва да се възприема като безстойностна личност, която заслужава тормоза, който понася. Т.е. тормозът влияе върху самооценката. Още по-лошо е,че наблюдателите започват да мислят по същия начин. Всички тези групови механизми, сработват за да намалят чувството на вина у децата, които понякога се включват в тормоза без да участват активно в него и без да стават негови инициатори.
 
Важно е да знаем, че в ситуация на тормоз няма „невинни”. Всеки приема една от следните шест роли, с всички последствия от това:
 
·         мъчител (агресор) – инициатор и изпълнител, който кани другите да се присъединят, лидер, който измисля нови начини за издевателство;
·         помощник на мъчителя – помага с цел да получи одобрението на мъчителя, присъединява се към тормоза, когато вече е започнал;
·         подкрепящ мъчителя – винаги присъства, дори да не се намесва активно; присмива се на жертвата, окуражава мъчителя, приканва другите да се забавляват;
·         защитник на жертвата – опитва се да каже на другите да спрат, вика за помощ, защитава или насърчава жертвата;
·         страничен наблюдател – стои настрана, преструва се, че не забелязва, не взема страна и не прави нищо;
·         жертвата – обект на тормоза.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ:

         Всеки учител или възпитател е длъжен да се намеси, за да
прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел или за която е бил информиран.
 

III. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 50-ТО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ГР.СОФИЯ

 
1. На всички нива защита и отстояване на човешките права и проява
на междуетническа толерантност.Запознаване на учители, ученици
със Заповед №РД 09-611/18.05.2012г.  и с настоящия „Механизъм
за противодействие на училищния тормоз между учениците в 50-то ОУ „Васил Левски” кв. Драгалевци гр.София чрез:
Description: C:Program Files (x86)Microsoft OfficeMEDIAOFFICE12BulletsBD21298_.gif Провеждане на колективни и индивидуални срещи с цел
информиране  от класните ръководители „Какво е насилие и
тормоз?  Как да го разпознаваме?” :
Description: C:Program Files (x86)Microsoft OfficeMEDIAOFFICE12BulletsBD21298_.gif Сред ученици   в часа на класа.
 
2. Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната
година.
 Description: C:Program Files (x86)Microsoft OfficeMEDIAOFFICE12BulletsBD21298_.gif В началото на учебната година се провежда анкета сред учениците със стандартизиран Въпросник за оценка на училищната среда съвместно с МКБППМН към р-н Витоша и в сътрудничество с другите училища от района с оглед спазване правилото за синергичност при провеждане на изследването.
* В края на учебната година  - до 25.05.2013г. – повторно се провежда анкета с Въпросник за оценка на училищната среда с цел установяване настъпилите промени .
 
3. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти в областта на справяне с училищния
тормоз.
 
 

IV. НAЧИНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 50-ТО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ГР.СОФИЯ

 
1. Създаване на координационен съвет, който да отговаря за
планиране,проследяване и координиране на усилията за справяне с
тормоза.
2. Планиране на три нива –
класна стая/паралелка, училище, общност.
 
Description: C:Program Files (x86)Microsoft OfficeMEDIAOFFICE12BulletsBD21298_.gif  Дейности на ниво класна стая/паралелка - съгласно Плана за час
на класа;
        Целта е да се създаде пространство,  в което да се говори открито
за тормоза и се работи за формирането у учениците на нагласи и
социални умения, недопускащи насилие като например емпатия,
толерантност и уважение към различията, решаване на конфликти и др.
 
 Description: C:Program Files (x86)Microsoft OfficeMEDIAOFFICE12BulletsBD21298_.gif  Дейности на ниво училище - съгласно Годишен план на 50-то ОУ „Васил Левски” кв. Драгалевци гр.София
Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на
местата, в които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз;
Осигуряване на реални партньорства с външни на интерната
институции,организации и специалисти .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ПРОЦЕДУРИ И АЛГОРИТЪМ ПРИ УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ  МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ.
 
Ниво на тормоз
Отговор на училището
Отговорни лица
 
Ниско - нарушение на
правилата
 
Прекратяване – изтъкване на
нарушеното правило –
налагане на съответната последица
Учител и класен
ръ

"Училището на XXI век!"

Новини